dummy-topp


Projektledare El

Kvalificerade projekt kräver skickliga projektledare med kunskaper inom en rad olika områden. Vardagen består av att styra projekten effektivt mot uppsatta mål för lönsamhet, kundnytta och kvalitet. Ansvarsområdet är stort där allt från pengaflöde till teknik, arbetsmiljö och kundvård måste fungera för att nå framgång.

Det behövs kunskaper om avtal, upphandling, logistik, tekniska lösningar och målstyrning men också kunskaper om ledarskap för att kunna styra projekt med många personer och resurser inblandade. De mjuka värden är precis lika viktiga som de hårda.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Projektledare El och ger kompetens för att kunna leda kvalificerad projekt.

Du läser på distans på halvfart under två år och under utbildningstiden ingår fyra fysiska träffar. Utbildningen är kostnadsfri och det går att ansöka om studiemedel via CSN.


Efter utbildningen

Möjliga yrkesroller;
Projektledare El, Arbetsledare El, Konsult inom el, Kalkylator

Kunskaper efter avslutad utbildning

  Projektledning och ledarskap
  • Entreprenadekonomi
  • Logistiksystem
  • Upphandling
  • Hur man värderar tekniska lösningar
  • Projektstyrning
  • Entreprenadupphandlingar

Kurser som ingår i utbildningen

1 poäng motsvarar 2 dagar halvfartsstudier

Arbetsmiljö 10 p

Efter genomförd kurs skall den studerande ha insikter om vilka villkor och vilka regelverk som styr arbetet med arbetsmiljö. Efter kursen skall den studerande vara insatt i principerna för en ergonomisk och säker arbetsplats och kunna identifiera kritiska faktorer för att skydda miljön från onödig belastning, t.ex. genom due diligence undersökningar innan inköp, ombyggnader eller andra investeringar, eller genom att utveckla och administrera miljömedvetna processer och program för installationsupphandlingar

Diskriminering & Jämställdhet 10 p

Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskap om hur man ska förebygga,förhindra och hantera diskriminering på arbetsplatsen och vilka regler som gäller kring detta och vilket särskilt ansvar så åligger projektledaren.

Ekonomi & Kalkylering 15 p

Efter genomförd kurs skall den studerande ha teoretisk och praktisk kunskap om finansiering och kalkylering samt de grundbegrepp som används vid redovisning och budgetering och analys av t ex verksamhetens resultat eller inkommande offerter. Den studerande ska självständigt kunna värdera och ta fram ekonomiskt beslutsunderlag i form av kalkyler av olika slag, såsom investeringskalkyler, lönsamhetskalkyler och andra beräkningar.

Den studerande ska ha kompetens i grundläggande ekonomiska begrepp och metoder och även uppvisa förståelse för affärsidéns betydelse i verksamheten, ekonomisk planering samt uppföljning och principer för budgetering. Den studerande ska även ha kunskap och förståelse för de etiska principer som tillämpas inom affärsverksamheten

Entreprenadjuridik 20 p

Efter genomförd kurs skall den studerande ha teoretisk och praktisk kunskap om alla steg i processen, från val av entreprenad- och upphandlingsformer, förfrågningsunderlag, upphandling, byggskede till kontroll och entreprenadbesiktning. Den studerande skall ha kunskap om olika avtalsformer och konsultansvar i enlighet med Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag, ABK. Den studerande ska ha kompetens om innebörden av olika; - Entreprenadformer
- Ersättningsformer
- Allmänna bestämmelser, AB och ABT
- ABU, mm
- NL, NLM, ALEM

Examensarbete – 20 p

Syftet är att ge fördjupad kunskap om hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område på uppdrag av en extern uppdragsgivare utförs. Målet är att den studerande ska tillämpa förvärvade kunskaper och självständigt planera och utföra en uppgift. Uppgiften består i att identifiera en iakttagelse, en frågeställning eller en utmaning inom området för utbildningen. Men även att reflektera, analysera och dra slutsats utifrån iakttagelsen. Arbetet ska redovisas muntligt och skriftligt.

Installationssamordning 15 p

Efter genomförd kurs skall den studerande ha teoretisk och praktisk kunskap samt insikt i de vanligaste installationssystemen och hur praktisk samordning och montageplanering i konstruktionsprocessen fungerar och går till. Den studerande ska även ha kunskaper i entreprenad och kontraktsrätt, förhandlingsteknik och projektavslut.,hur man analyserar och hittar kritiska faktorer som påverkar helheten i en installationsprocess, metodik för att effektivisera samordningen på byggplatsen och hur man utifrån kontraktshandlingar skiljer sitt företags åtaganden från andras. Den studerande vidare även fått se och lära från praktikfall med verkliga handlingar och case.

Lärande I Arbete – 25 p

LIA är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet. Målet med kursen är att fördjupa ett reflekterande arbetssätt, där lärande i de praktiska situationerna relateras till de teoretiskt inlärda momenten.

Organisation & Ledarskap 20 p

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskap om hur ledarskap definieras men även hur olika ledarskapsteorier påverkar gruppens utveckling. Den studerande ska ha kunskap i relationer mellan ledare/chefskap och medarbetare. Grundläggande kunskaper i konflikthantering. Den studerande ska ha kunskap i projektstyrning med fokus på att utveckla team. I kursen ingår även att ha insyn i olika modeller för gruppens utveckling som Firo och Wheelan.

Den studerande skall ha god förståelse för hur man organiserar projekt och vilka egenskaper som krävs för att vara en bra ledare, reflektion på hur man är som ledare, mötesstruktur, förhandlingsteknik och kommunikation. Den studerande skall blir väl förberedd på att leda möten och på vad som rävs i projektstyrning.

Projektledning & Projektkunskap 30 p

Efter genomförd kurs skall den studerande ha teoretisk och praktisk kunskap om projektdefinition, projektorientering, projektplan, projektfaser, projektgrindar, planering, projektavslut, uppföljning, inköp och juridik. Den studerande skall ha förståelse för affärsmodeller och vilka nya modeller som används och är under uppbyggnad inom branschen samt vara väl införstådd med kundernas krav på miljö och kvalitet.

Regler & Standarder 10 p

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskap om gällande regler och standarder som återfinns inom el- och installationsområdet. Den studerande ska ha kunskap i vilka särskilda ansvarsområden som åligger en projektledare vid installationer för exempelvis medarbetare och underentreprenörer.

Upphandling & Affärsmannaskap 25 p

Efter genomförd kurs skall den studerande ha teoretiska kunskaper om upphandling, vilka olika typer av upphandling som förekommer, vilka generella krav och regler som gäller för mindre- och större upphandlingar. Vidare kunskaper och insikt de mekanismer som gör att man kan konkurrera om affärer och kunna komma upp i värdekedja för att någeneral- eller totalentreprenader inom industri- och samhällsbyggnadssektorn, samt grundläggande kunskap om LOU och dess tillämpning.
Den studerande skall även ha grundläggande kompetenser för att självständigt kunna göra en upphandling av underentreprenörer, ha förståelse om förutsättningarna som part i ett konsortium/partnering vid en upphandling, eller om man är i rollen som huvudman.

Vanliga frågor & svar

Hur fungerar distansutbildning?

Du kommer att läsa en kurs i taget enligt schema. Varje kurs har ett bestämt start- och slutdatum. Du läser enligt lärarens veckoanvisning via din dator. Vilken dag eller tid på dygnet du vill läsa bestämmer du själv. Utbildningen är utformad på halvfart och distans för att kunna kombinera med arbete. Halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmars studietid i veckan. 4 st obligatoriska träffar ingår under två år och dom kommer förläggas i Stockholmstrakten.

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

När du skickar in din ansökan kommer vi att översättas dina "gamla" betyg till dagens kurser för att se om du är behörig eller inte. Du kan även bedömas som behörig genom yrkeserfarenhet.

Vad är LIA?

LIA är praktik ute i arbetslivet. Du söker själv din LIA plats med stöd och hjälp av vårt nätverk.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad är ett arbetslivsintyg?

Det är ett intyg från arbetsgivaren där det står namn på företaget du jobbar/har jobbat på, hur länge och vilken/vilka roll/er du har eller har haft.

Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon ide att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt genom tex. yrkeserfarenhet har du möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom prov (muntligt och/eller skriftligt) bedöms om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodoräkna dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Provet varierar beroende på vilken kompetens som saknas.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Litteraturen är inte fastställd ännu men uppskattningsvis kan du räkna med ca 1500-2000 kr per termin om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller elfirmor).

Viktiga datum

Ansökan öppnar: 12 februari
Sista ansökningsdag: 30 april
Sista kompletteringsdag: 30 april
Skriftligt prov (vid reell kompetens) 7 maj
Datum för ansökningsbesked: 31 maj (preliminärt datum)
Sista datum för att svar Ja/Nej på antagningsbesked: 10 juni (preliminärt datum)
Utbildningsstart: 20 augusti (preliminärt datum)

Behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av    någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Förkunskaper

Särskilda förkunskaper för Projektledare El är minst betyg E i kurserna:
  Praktisk ellära
  Elkraftteknik
  Elinstalltioner
  Kommunikationsnät 1

eller

   Mät- och reglerteknik
    Mät- och styrteknik
    Programmerbara styrsystem 

eller

   Avhjälpande underhåll 1
    Energiteknik 2
    Förnybar energi 

Reel kompetens

I de fall det saknas skriftlig dokumentation av begärd kompetens kan den sökande åberopa reell kompetens för att anses vara behörig. För att vi ska kunna fastställa att den sökande har reell kompetens får den sökande göra ett skriftligt prov i aktuellt ämne och/eller genomgå ett muntligt prov i form av en intervju. Proven varierar beroende på vilken kompetens den sökande saknar skriftlig dokumentation för: gymnasiebetyg, svenskkunskaper och/eller särskilda gymnasiekurser.

Utifrån resultaten på dessa prov avgörs om den sökande har den reella kompetens som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter kunna utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

 Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval  bland samtliga behöriga sökande enligt urvalsgrunder:

-Betyg från gymnasium värderas från 3 till 5 poäng. Flest A-B=5 p. Flest C-D=4 p. Flest E=3 p. Vid kunskaper förvärvade på annat sätt (motsvarande kunskaper) ges 3 poäng. 
 
Maximalt vid urval är 5 poäng

 Ledningsgrupp

Ledningsgruppen har det yttersta ansvaret för att kvaliteten på utbildningen ligger på en nivå som branschen efterfrågar samt säkerställer att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Detta ska alltid med som en stående punkt på agendan för ledningsgruppsmöte. Ledningsgruppen ska även granska de kvalitetsindikatorer och kursutvärderingar som görs i utbildningen.

Företag som är med i ledningsgruppen:
Assemblin AB
Bravida AB
Caverion AB
Categori Data AB
Eitech A
Hallabro El AB
Lindstèns Elektriska AB
Provektor AB

 Ansökningsprocessen

Ansökan görs senast 30 april via EUU:s ansökningsweb som finns vid respektive utbildning. Konto skapas och begärda dokument bifogas som styrker lämnade uppgifter. Möjlighet att åberopas reell kompetens finns i systemet. Saknas tillgång till scanner går det bra att ta kort på dokumenten. Tänk på att samtliga inlämnade dokument ska vara läsbara. Det går bra att komplettera ansökan till och med sista ansökningsdag. Kommunikation mellan den sökande och utbildningsanordnaren sker i systemet.

Vid fler antal sökande än platser tillämpas urval. Efter sista ansökningsdag beslutar ledningsgruppen om antagning och besked lämnas omkring den 31 maj till den sökande via ansökningssystemet. Antagna sökande har till den 10 juni på sig att svara Ja/Nej till plats och eventuellt reservintag sker under sommaren fram till bildningsstart 20 augusti. Detta är preliminära datum som kan komma att ändras något.

 I samarbete med arbetslivet

EIO som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag har sedan tidigare ett tight och nära samarbete med arbetslivet. För utbildningen kommer detta att vara en viktig komponent för det engagemang och intresse som bl.a. kommer att skapas i ledningsgruppen. Genom detta kommer utbildningen även att få tillgång till de informella och formella nätverken som ledningsgruppens medlemmar innehar, vilket underlättar för exempelvis LIA och studiebesök.

I utbildningen kommer även studenterna arbeta med arbetslivsanknutna projekt via LIA och få möjligheterna att omsätta sina kunskap i reella case som ger värde både till studenten och företagen.

Undervisande personal kommer att ha har erfarenhet från sitt specifika yrkesområde. Strategiska gästföreläsare, EIOs olika branschexperter, planeras även att bjudas in. Varje kursmoment kopplar kontinuerligt samman teori och praktiska övningar med verkliga fall, applicerade med yrkesmässiga frågeställningar.

På detta sätt ska det i varje läge stå klart för den studerande vilka kompetenser som efterfrågas av arbetslivet. Genom att löpande under utbildningen erbjuda aktuella gästföreläsare från branschen, uppdateras den studerande i hur den tekniska utvecklingen och framtida arbetsmarknaden fortskrider.

Projektarbeten som genomförs på uppdrag av arbetslivet, och som också bedöms av representanter för arbetsgivarna, är ett annat exempel på det arbetslivsanknutna lärandet.

Distansstudier

Vid varje utbildningsstart kommer vi att samlas de studerande för att bl.a. gå igenom studieteknik och vad det innebär att studera på distans. Kurserna kommer startas upp och de studerande för möjlighet att träffa utbildningsteamet och ges en introduktion till varje kurs

När det gäller distansundervisningens metoder kommer de variera beroende respektive lärares undervisningsmetoder. Det förekommande är streamade lärarledda föreläsningar, interaktiva ekurser, digital diskussionsforum, studiehandledning i grupp och enskilt, självstudier med handledarstöd, projektarbete och LIA.

Förutom en god pedagogik finns det en tydlig struktur med utbildningsmoment som är uppdelade i hanterbara stycken. Utbildningsplanen innehåller nio kurser samt två LIA perioder vilket innebär att varje kurs har tydliga mål med tillhörande betygskriterier.

I utbildningen ska handledare finnas tillgänglig på heltid i förhållande till utbildningens omfattning och takt. Med hjälp av digitala plattformar hanteras kurser, kursplaner, prov, inlämningar, klassmöten och information. I systemet kan admin, ledning, lärare och studerande överblicka utbildningsaktiviteter.

Utbildningens pedagogik ska bygga på tre steg:

Förbereda: Olika undervisningsmetoder ger den studerande möjligheter att inhämta
grundläggande teorier inom varje moment. Tester tillämpas för att ge återkoppling och
förberedelse inför nästa steg.
Fördjupa: Sker vanligtvis genom teoriavsnitt och inspelade föreläsningar som läggs ut på lärplattformen. Den studerande kan i egen takt och med hjälp av handledning erhålla fördjupade kunskaper. Inlämningsuppgifter och LIA kommer också att ge den studerande goda möjligheter till fördjupade kunskaper.
Tillämpa: Här avses den studerades möjlighet att uppvisa sina kunskaper för läraren och LIA handledareYH-logo

Vill du veta mer?

Kontakta Maria Tengner på: 0155-292906
eller maria@euu.se