dummy-topp


Auktoriserad Elinstallatör

Den första juli 2017 träder en ny Elsäkerhetslag i kraft som innebär att alla elinstallationsföretag måste ha en auktoriserad elinstallatör och ett egenkontrollprogram i verksamheten för att få bedriva elinstallationsarbete. Detta för att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.

Det behövs kunskaper om regelverk och standarder, beräkningar och dimensioneringar, kontroll före ibruktagning, mätningar, hur man upprättar ritningar och kretsscheman med tillhörande dokumentation och hur du upprättar ett egenkontrollprogram.

Utbildningen ger kompetens för att arbeta som bland annat Auktoriserad elinstallatör och Elkonsult. Vilket innebär att du får teoretiska kunskaper för Auktorisation Lågspänning (AL) tidigare benämnt Allmän Behörighet Lågspänning (ABL).

Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis

Du läser på distans på halvfart under ett år och under utbildningstiden ingår fyra fysiska träffar. Utbildningen är kostnadsfri och det går att ansöka om studiemedel via CSN

Efter utbildningen

Möjliga yrkesroller;
Auktoriserad elinstallatör, Auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad, Elkonsult.

Kunskaper efter avslutad utbildning

 • Regler och standarder som gäller elinstallationer.
 • Hur olika material- eller materialval kan påverka starkströmsanläggningar ur säkerhetssynpunkt.
 • Hur elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar är uppbyggda
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och dess betydelse för anläggningar och anordningars funktionalitet
 • Egenkontrollprogram

Kurser som ingår i utbildningen

1 poäng motsvarar 2 dagar halvfartsstudier

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar 20 p

Syfte och mål med kursen är att ge den studerande kunskaper om elproduktion, elöverföring och elanvändning i Sverige samt dimensionering av enklare nät för lågspänning samt kontaktledningsanläggningar för spårvägs- och tunnelbanedrift.

Kursen ska också ge kunskaper om olika typer av strömförsörjningsanläggningar samt underhåll, säkerhet och elkvalité.

Dessutom ska kursen ge kännedom om störningar; EMC, EBR, övertoner och överspänningar samt ur de undviks eller begränsas.

Elinstallationer i byggnader 20 p

Syfte och mål med kursen är att ge den studerande kunskaper i att utföra projektering av installationer för elkraft och belysning samt förståelse för vikten av att kontrollera en installation innan den tas i bruk. Dessutom ska kursen ge kunskaper i konstruktionsberäkningar, upprättande av ritningar, kretsscheman, EMC.

Kursen ska också ge nödvändig kännedom om mekaniks hållfasthet och materiallära som behövs för beräkningarna.

Egenkontrollprogram 15 p

Syfte och mål med kursen är att den studerande ska lära sig att upprätta ett egenkontrollprogram för att uppfylla kraven enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter

 • Den elektriska faran
 • De tre ansvaren
 • Egenkontroll utförd av icke-elektriker
 • Egenkontroll utförd av elyrkesman
 • Personsäkerhet och elutrustningar
 • Regler och standarder vid arbeten på elanläggningar
 • Grunderna för riskbedömning
 • Riskbedömning med avseende på ELSÄK-FS 2006

Elmaskiner 10 p

Syfte och mål med kursen är att ge den studerande kunskaper om uppbyggnad och funktion hos en- och trefastransformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna, med tyngdpunkten på trefas asynkronmaskiner, samt deras användning.

Dessutom ska kursen ge kunskaper om kraftelektronik och dess tillämpning i olika typer av drivsystem.

Kursen ska också ge översiktliga kunskaper om gällande standarder inom elmaskinområdet.

Regler & standarder 20 p

Syfte och mål med kursen är att ge den studerande kunskaper om regler och standarder inom elinstallationsområdet med inriktning på långspänningsanläggningar samt de specifika krav som ställs på en elinstallatör.

Dessutom ska kursen ge kännedom om gällande regler för arbete där det finns risk för elektrisk fara samt bygg- och brandskyddsföreskrifter som har betydelse inom elinstallationsområdet.

Tillämpad matematik och Ellära 15 p

Syfte och mål med kursen är att den studerande efter genomförd kurs ska ha den fördjupade teoretiska kunskapen i den matematik och ellära som krävs inom det eltekniska området.

Vanliga frågor & svar

Hur fungerar distansutbildning?

Du kommer att läsa en kurs i taget enligt schema. Varje kurs har ett bestämt start- och slutdatum. Du läser enligt lärarens veckoanvisning via din dator. Vilken dag eller tid på dygnet du vill läsa bestämmer du själv. Utbildningen är utformad på halvfart och distans för att kunna kombinera med arbete. Halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmars studietid i veckan. 4 st obligatoriska träffar ingår under två år och dom kommer förläggas i Stockholmstrakten.

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

När du skickar in din ansökan kommer vi att översättas dina "gamla" betyg till dagens kurser för att se om du är behörig eller inte. Du kan även bedömas som behörig genom yrkeserfarenhet.

Vad är LIA?

LIA är praktik ute i arbetslivet. Du söker själv din LIA plats med stöd och hjälp av vårt nätverk.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad är ett arbetslivsintyg?

Det är ett intyg från arbetsgivaren där det står namn på företaget du jobbar/har jobbat på, hur länge och vilken/vilka roll/er du har eller har haft.

Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon ide att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt genom tex. yrkeserfarenhet har du möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom prov (muntligt och/eller skriftligt) bedöms om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodoräkna dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Provet varierar beroende på vilken kompetens som saknas.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Litteraturen är inte fastställd ännu men uppskattningsvis kan du räkna med ca 1500-2000 kr per termin om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller elfirmor).

Viktiga datum

Ansökan öppnar: 12 februari
Sista ansökningsdag: 30 april
Sista kompletteringsdag: 30 april
Skriftligt prov (vid reell kompetens) 7 maj
Datum för ansökningsbesked: 31 maj (preliminärt datum)
Sista datum för att svar Ja/Nej på antagningsbesked: 10 juni (preliminärt datum)
Utbildningsstart: 20 augusti (preliminärt datum)

Behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av    någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Förkunskaper

Särskilda förkunskaper för Auktoriserad Elinstallatör - AL är minst betyg E i kurserna:
-Praktisk ellära
-Elkraftteknik
-Elinstallationer
-Elmotorstyrning
-Kommunikationsnät 1
-Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
eller motsvarande.

Samt minst tre års yrkeserfarenhet, heltidstjänst, inom det eltekniska området.

Reell kompetens

I de fall det saknas skriftlig dokumentation av begärd kompetens kan den sökande åberopa reell kompetens för att anses vara behörig. För att vi ska kunna fastställa att den sökande har reell kompetens får den sökande göra ett skriftligt prov i aktuellt ämne och/eller genomgå ett muntligt prov i form av en intervju. Proven varierar beroende på vilken kompetens den sökande saknar skriftlig dokumentation för: gymnasiebetyg, svenskkunskaper och/eller särskilda gymnasiekurser.

Utifrån resultaten på dessa prov avgörs om den sökande har den reella kompetens som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter kunna utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Den reella kompetensen kan den sökande ha fått genom arbete i branschen, olika studier eller på annat sätt.

Ansökningsprocessen

Ansökan görs senast 30 april via EUU:s ansökningsweb som finns vid respektive utbildning. Konto skapas och begärda dokument bifogas som styrker lämnade uppgifter. Möjlighet att åberopas reell kompetens finns i systemet. Saknas tillgång till scanner går det bra att ta kort på dokumenten. Tänk på att samtliga inlämnade dokument ska vara läsbara. Det går bra att komplettera ansökan till och med sista ansökningsdag. Kommunikation mellan den sökande och utbildningsanordnaren sker i systemet.

Vid fler antal sökande än platser tillämpas urval. Efter sista ansökningsdag beslutar ledningsgruppen om antagning och besked lämnas omkring den 31 maj till den sökande via ansökningssystemet. Antagna sökande har ca 10 dagar på sig att svara Ja/Nej till plats och eventuellt reservintag sker under sommaren fram till två veckor efter utbildningsstart som är den 20 augusti. Detta är preliminära datum som kan komma att ändras något.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen har det yttersta ansvaret för att kvaliteten på utbildningen ligger på en nivå som branschen efterfrågar samt säkerställer att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Detta ska alltid med som en stående punkt på agendan för ledningsgruppsmöte. Ledningsgruppen ska även granska de kvalitetsindikatorer och kursutvärderingar som görs i utbildningen.

Företag som är med i ledningsgruppen:
Assemblin AB
Bravida AB
Caverion AB
Categori Data AB
Eitech A
Hallabro El AB
Lindstèns Elektriska AB
Provektor AB

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval  bland samtliga behöriga sökande enligt urvalsgrunder:

-Betyg från gymnasium värderas från 3 till 5 poäng
-Yrkeserfarenhet (inom elteknikområdet) värderas från 3 till 15 poäng

Maximalt vid urval är 20 poäng

Distansstudier

Vid varje utbildningsstart kommer vi att samlas de studerande för att bl.a. gå igenom studieteknik och vad det innebär att studera på distans. Kurserna kommer startas upp och de studerande för möjlighet att träffa utbildningsteamet och ges en introduktion till varje kurs

När det gäller distansundervisningens metoder kommer de variera beroende respektive lärares undervisningsmetoder. Det förekommande är streamade lärarledda föreläsningar, interaktiva ekurser, digital diskussionsforum, studiehandledning i grupp och enskilt, självstudier med handledarstöd, projektarbete och LIA.

Förutom en god pedagogik finns det en tydlig struktur med utbildningsmoment som är uppdelade i hanterbara stycken. Utbildningsplanen innehåller nio kurser samt två LIA perioder vilket innebär att varje kurs har tydliga mål med tillhörande betygskriterier.

I utbildningen ska handledare finnas tillgänglig på heltid i förhållande till utbildningens omfattning och takt. Med hjälp av digitala plattformar hanteras kurser, kursplaner, prov, inlämningar, klassmöten och information. I systemet kan admin, ledning, lärare och studerande överblicka utbildningsaktiviteter.

Utbildningens pedagogik ska bygga på tre steg:

Förbereda: Olika undervisningsmetoder ger den studerande möjligheter att inhämta
grundläggande teorier inom varje moment. Tester tillämpas för att ge återkoppling och
förberedelse inför nästa steg.

Fördjupa:
Sker vanligtvis genom teoriavsnitt och inspelade föreläsningar som läggs ut på lärplattformen. Den studerande kan i egen takt och med hjälp av handledning erhålla fördjupade kunskaper. Inlämningsuppgifter och LIA kommer också att ge den studerande goda möjligheter till fördjupade kunskaper.

Tillämpa:
Här avses den studerades möjlighet att uppvisa sina kunskaper för läraren och LIA handledare

I samarbete med arbetslivet

EIO som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag har sedan tidigare ett tight och nära samarbete med arbetslivet. För utbildningen kommer detta att vara en viktig komponent för det engagemang och intresse som bl.a. kommer att skapas i ledningsgruppen. Genom detta kommer utbildningen även att få tillgång till de informella och formella nätverken som ledningsgruppens medlemmar innehar, vilket underlättar för exempelvis LIA och studiebesök.

I utbildningen kommer även studenterna arbeta med arbetslivsanknutna projekt via LIA och få möjligheterna att omsätta sina kunskap i reella case som ger värde både till studenten och företagen.

Undervisande personal kommer att ha har erfarenhet från sitt specifika yrkesområde. Strategiska gästföreläsare, EIOs olika branschexperter, planeras även att bjudas in. Varje kursmoment kopplar kontinuerligt samman teori och praktiska övningar med verkliga fall, applicerade med yrkesmässiga frågeställningar.

På detta sätt ska det i varje läge stå klart för den studerande vilka kompetenser som efterfrågas av arbetslivet. Genom att löpande under utbildningen erbjuda aktuella gästföreläsare från branschen, uppdateras den studerande i hur den tekniska utvecklingen och framtida arbetsmarknaden fortskrider.

Projektarbeten som genomförs på uppdrag av arbetslivet, och som också bedöms av representanter för arbetsgivarna, är ett annat exempel på det arbetslivsanknutna lärandet.YH-logo

Vill du veta mer?

Kontakta Maria Tengner på: 0155-292906
eller maria@euu.se